vrijednosti

PODRŽATI IZGRADNJU OBRAZOVNOG SISTEMA, KOJI ĆE ODRAŽAVATI VIZIJU JEDNAKOSTI, PRAVIČNOG DRUŠTVA, DRUŠTVA KOJE PROMOVIRA MIR, POMIRENJE, I OHRABRUJE DJECU DA SANJAJU, STVORE VIZIJU I IZGRADE SVOJU BUDUĆNOST.

Za obrazovanje koje svoj djeci daje jednake šanse da razviju kreativnost, nauče kako da misle kritički, uzajamno se pomažu, i brinu jedni o drugima i prirodi koja ih okružuje.
Za obrazovanje koje ih pokreće da izgrade bolji svijet i društvo, rješavaju probleme zajednički, uzajamno se poštuju i imaju razvijen osjećaj za pravdu i pravičnost.

Sve informacije o Konferenciji možete naći u našoj Info brošuri ispod.