Obuke i treninzi

Lista treninga

Početni trening za primjenu metodologije usmjerene na dijete u nižim razredima
Napredni trening za primjenu metodologije usmjerene na dijete u nižim razredima
Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja (Reading and Writing for Critical Thinking) – RWCT
Živjeti različitosti – program za odrasle
Živjeti različitosti – program za rad sa djecom
Profesionalne zajednice za učenje
Socijalna kohezija
Unaprijeđenje djelotvornosti rada škola
Škole kao zajednice – izgradnja partnerstva između škole, roditelja i zajednice
Priprema za polazak u školu

Početni trening za primjenu metodologije usmjerene na dijete u nižim razredima

Napredni trening za primjenu metodologije usmjerene na dijete u nižim razredima

Obuka traje najmanje 3 dana (24 sata)
Optimalan broj učesnika/ca po grupi je 30.
Trajanje obuke je 3 dana (24 sata)
Optimalan broj učesnika/ca po grupi je 30.
Uz obuku učesnici/ce dobijaju i dvije stručne knjige – metodologije koje sadrže kako teorijski dio, tako i praktične primjere.
Metodologija usmjerena na dijete je savremeni pedagoški pristup koi sagledava dijete u cjelini i omogućava mu da razvije samopouzdanje, sam
opoštovanje, osjećaj kompetencije i razvije se u stabilnu i zadovoljnu ličnost sposobnu da se razvija i uči cijeloga života.
Pored usvajanja znanja, razvijanja sposobnosti i razumijevanja koncepata, metodologija usmjerena na dijete pruža nastavnicima/cam mnoštvo metoda, tehnika i strategija kao i praktičnih primjera, koje će im pomoći da lakše organizuju svakodnevni rad u kojem djca imju centralnu ulogu.
Napredni trening za primjenu metodologije usmjerene na dijete omogućava nastavnicima/cama da prodube znanja iz ove oblasti i da steknu znanja iz tematskog planiranja, problemske nastave, Bloomove taksonomije i njene primjene u nastavi, kao i praćenje djece na osnovu portfolija.

Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja (Reading and Writing for Critical Thinking) – RWCT

Živjeti različitosti – program za odrasle

Obuka se satoji iz četiri modula u trajajnu od po dva dana, a koji su raspoređeni tokom četiri mjeseca.
Optimalan broj učesnika po grupi je 25-30.
Trajanje obuke je tri dana (24 sata)
Optimalan broj učesnika/ca po grupi je 20-25.
Uz svaki modul obuke učesnici/ce dobijaju prateći priručnik. Uz obuku učesnici/ce dobijaju i priručnik sa pojmovima i teorijskim postavkama na kojima program počiva.
RWCT predstavlja sveobuhvatni je program obuke nastavnika/ca, profesora/ica i drugih profesionalaca/ki za primjenu metodologije koja promoviše aktivno, samostalno i kritičko mišljenje među učenicima svih uzrasta i u svim predmetima.
RWCT seminari prikazuju preko sedamdeset različitih nastavnih metoda, tehnika i strategija oraganiziranih unutar logičkog okvirnog sistema podučavanja i učenja, koji pomaže nastavnicima/cam da naprave adekvatan izbor metoda koje:
• u uvodu nastavne jedinice potiče učeničku radoznalost i pomaže im odrediti svrhu učenja
• pomažu učenicima/cama da aktivno istraže temu
• vode učenike/ce u razmišljanju o tome šta su naučili, potiču ih da se uključuju u rasprave o implikacijama, te da primjenjuju svoje učenje na nove situacije.
Živjeti različitosti je program koji podrazumijeva aktivan pristup borbi protiv predrasuda i stereotipa u cilju iniciranja pojedinačih aktivnosti, preispitivanja i suprotstavljanja vlastitim i institucionalnim represivnim ponašanjima.
Program za odrasle nudi učesnicima/cama dublje razumijevanje stereotipa, predrasuda i diskriminacije, povećava osjetljivost za prepoznavanje mehanizama koji vode do stvaranja i održavanja različitih sistema dominacije i opresije i inicira razvoj kapaciteta za promjene na ličnom, profesionalnom i institucionalnom nivou.

Živjeti različitosti – program za rad sa djecom

Profesionalne zajednice za učenje

Trajanje obuke je tri dana (24 sata)
Optimalan broj učesnika/ca po grupi je 20-25.
Uz obuku učesnici/ce dobijaju i dvije stručne knjige – metodologije koje sadrže kako teorijski dio, tako i praktične primjere.
Program za rad sa djecom omogućava nastavnicima/cama da razumiju filozofiju socijalne pravde i promoviraju principe socijalne pravde tako što kod djece razvijaju sposobnosti za interakciju sa ljudima iz različitih kultura na prilagođen i empatičan način, podučavaju djecu da razumiju vrijednost i bogatstvo u različitosti, uvode kritično mišljenje o predrasudama kako bi djeca znala prepoznati pogrešna tumačenja, stereotipe i predrasude kojima su izložena i njegovanjem sposobnosti djece da budu uporni u borbi protiv predrasuda bilo prema njima samima ili prema drugima. Tokom obuke nastavnici/ce prolaze konkretne metode, tehnike i strategije za rad u učionici. Umjesto kulture izolacije koja je do sada često bila prisutna u školama, posljednjih se godina u svijetu pokreću inicijative kojima se sprečava izolacija učitelja/nastavnika i omogućuje im se svakodnevna međusobna saradnja i podrška unutar škola i kolektiva u kojima rade. Razvijaju se škole kao zajednice učitelja koji uče a koje predstavljaju okupljanje učitelja/nastavnika bez obzira na radno iskustvo, radi sticanja novih informacija, promišljanja prethodno usvojenog znanja i uvjerenja, i oslanjanja na vlastite i tuđe ideje i iskustva, kako bi se radilo na specifičnim sadržajima a u cilju poboljšanja prakse i poboljšanja učenja učenika.
Profesionalne zajednice za učenje imaju sljedeće ciljeve:
• Učvrstiti, pojasniti, produbiti mogućnosti za promišljanje sadašnjeg stanja u poučavanju
• Dati povratnu informaciju članovima zajednice o kvaliteti njihova poučavanja i učenja
• Dati članovima tima konkretne savjete kako bi se unaprijedilo učenje njihovih učenika
• Motivirati učitelje i pomoći im da uživaju u poslu
• Pomoći učiteljima da se profesionalno razvijaju
Uvođenjem zajednica učitelja koje uče u škole, mijenja se kultura škole, učitelji dijele vrijednosti i ciljeve obrazovanja (slažu se oko njih), imaju postavljene norme kontinuiranog učenja i napredovanja, predani su poslu i imaju osjećaj odgovornosti za učenje svojih učenika, sarađuju međusobno, imaju kolegijalne odnose, imaju mogućnosti da reflektiraju na vlastitu praksu, zajednički istražuju i dijele vlastita iskustva iz razreda.
Program obuke uspostavljanja i razvoja profesionalnih zajednica koje uče je podijeljen u dva ciklusa:
– Prvi ciklus obuke se sastoji od četverodnevnog treninga gdje se polaznici upoznaju sa novim pristupom unapređenja kvalitete rada, koji se temelji na timskim aktivnostima nastavnika u školi, djelotvornoj saradnji nastavnika na polju učenja i poučavanja, odnosno kako izgraditi zajednice učitelja koji uče. Polaznici se upoznaju sa neophodnim elementima profesionalne zajednice učenja, fazama u njenom razvoju, te skupom vještina koje doprinose kvaliteti rada nastavnika. Obuka obuhvata vježbanje kroz individualne i grupne aktivnosti, analizu video snimaka, simulaciju sastanka zajednice te proučavanje istraživanja koja ukazuju na nužne promjene u obrazovanju i kontinuiranom usavršavanju nastavnika.
– Drugi ciklus obuke se odnosi na mentorsko praćenje rada profesionalnih zajednica za učenje. Dinamika mentorskog rada se dogovara u skladu sa potrebama škole i zajednicama za učenje.

Socijalna kohezija

Unaprijeđenje djelotvornosti rada škola

Trajanje obuke je 4 dana (32 sata)
Optimalan broj učesnika po grupi je 25-30.
Trajanje obuke je tri dana (24 sata)
Optimalan broj učesnika/ca po grupi je 25-30.
Uz svaki modul obuke učesnici/ce dobijaju prateći priručnik. Uz obuku učesnici/ce dobijaju i priručnik sa pojmovima i teorijskim postavkama na kojima program počiva.
Prvenstveni cilj ovog programa jeste razvijanje inkluzivne metodologije i mehanizama koji bi postali sastavni dio školske kulture i prakse i osposobili nastavnike/ce i druge djelatnike/ce u školi da se nose sa društvenim promjenama i pomažu stvaranje veza među djecom, unutar škole i van nje.
Inkluzivni modeli koji predlažemo podrazumijevaju razvijanje osjećaja za društvenu odgovornost, hvatanje u koštac sa socijalnom ranjivošću pojedinih grupa, poboljšavanje participacije svih učesnika/ca obrazovnog sistema i razvijanje osjećaja zajedništva i vjere u budućnost. Isto tako, neophodno je razmotriti na koji način socijalni konekst same škole i zajednice utiče na obrazovna postignuća djece, kao i osvijestiti obrnutu spregu – kako obrazovanje utiče na razvoj socijalnih kapitala i socijalne kohezije.
Unapređenje djelotvornosti škola predstavlja unapređivanje rezultata učenja učenika na mikro nivou, a na makro nivou to je transformacija škole u širem smislu, gdje je fokus promjene na samoj školi. To indirektno podrazumijeva i stvaranje saradničke kulture učenja u kojoj nastavnici podržavaju jedni druge i zajedno rade na unapređivanju pedagoške prakse, zajedničku posvećenost i uključenost učenika, roditelja, zajednice i ostalih edukatora, kao i razvoj vještina i strategija koje uspostavljaju kapacitete škole potrebne za uspješno upravljanje promjenom. U svojoj osnovi, svrha unapređenja djelotvornosti škole leži u unapređenju rezultata učenja svih učenika (nije dovoljno da samo neka djeca postižu uspjeh – zadatak je škole da osigura da se svako dijete osjeća sigurno, prihvaćeno i ima sve šanse da napreduje).
Program Unapređenje djelotvornosti nudi:
Upoznavanje sa modelima stvaranja saradničke kulture gdje nastavnici podržavaju jedni druge u unapređenju njihove prakse (niko ne može promjenu napraviti sam, pogotovo u klimi koja ne ohrabruje timski rad i uzajamnu podršku)
• Upoznavanje sa modelima stvaranja saradničke kulture gdje nastavnici podržavaju jedni druge u unapređenju njihove prakse (niko ne može promjenu napraviti sam, pogotovo u klimi koja ne ohrabruje timski rad i uzajamnu podršku)
• Razvoj vještina i strategija za uključivanje učenika, roditelja, zajednice i ostalih edukatora u sve procese (promjene škole nema bez aktivnog učešća svih zainteresovanih)
• Razvoj vještina i strategija koje razvijaju školske kapacitete kako bi se uspješno nosili sa promjenama (da bi se mijenjali moramo naučiti kako da budemo bolji u raznim segmentima)

Škole kao zajednice – izgradnja partnerstva između škole, roditelja i zajednice

Priprema za polazak školu

Trajanje obuke je 4 dana (32 sata)
Optimalan broj učesnika po grupi je 25-30.
Trajanje obuke je 3 dana (24 sata)
Optimalan broj učesnika po grupi je 25-30.
Uz svaki modul obuke učesnici/ce dobijaju prateći priručnik. Materijali: Set materijala za odgajatelje, roditelje i djecu
Ideja za ovaj program je bazirana na podacima istraživanja koja pokazuju da djeca postižu bolji uspjeh u obrazovanju i da uspješnije razvijaju svoje potencijale kada postoji dobra saradnja i komunikacija između nastavnika, roditelja i svih ostalih članova lokalne zajednice (Henderson & Berla, 1994; Ballen & Moles, 1994; Epstein, 1995). Dobrobiti uključivanja roditelja i saradnje sa lokanom zajednicom podrazumijevaju bolja postignuća na testovima i bolje ocjene, manje izostanaka, više urađenih domaćih zadataka, pozitivnije stavove i ponašanje, više djece koja završavaju osnovnu i upisuju srednju školu.
Program nudi metode, tehnike i strategije za:
• Razvijanje škola koje su otvorene za sve i koje će postati jedan od najvažnijih aktera čitave zajednice
• Kreiranje okruženja u kojem je komunikacija između nastavnika/ca i roditelja učestala, jasna i uzajamna
• Uspostavljanje konstantne saradnje između škola i zajednica iz koje se jasno vidi da su sve porodice prihvaćene kao ravnopravni partneri
• Omogućavanje prilika za roditelje da podrže škole i da oni budu podržani od strane školske zajednice
• Unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa tražeći od roditelja mišljenje i uključivanje kako bi se stvorilo sigurno i zdravo okruženje za učenje
• Analiziranje trenutne situacije u pogledu partnerstva između škole, roditelja i zajednice i određivanje prioriteta za budući rad.
Program Priprema za polazak školu pokrenut je sa ciljem stvaranja poticajnog okruženja za rano učenje u okviru programa za predškolski odgoj i obrazovanje koji se provode pri vrtićima ili školama i kod kuće za one porodice čija djeca ne pohađaju predškolske ustanove. Uz podršku Međunarodne Step by Step asocijacije i Instituta Otvoreno društvo, osmišljen je set materijala za rad sa djecom uzrasta od četiri do šest godina, s posebnim akcentom na ovladavanju vještina potrebnih za polazak u školu. Radi se o devetomjesečnom programu rada sa djecom u školi i kod kuće kako bi se roditeljima pomoglo da djecu pripreme za polazak u školu i kod njih razviju potrebu za učenjem, a djeci osigurala uspješna tranzicija u školsko okruženje i susret sa školskim očekivanjima. U okviru programa posebno se obrađuju načini ovladavanja vještinama opismenjavanja i razumijevanja pojma brojeva. Ovaj set materijala obuhvata komplete za svaki mjesec, sa smjernicama za roditelje i odgovarajućim aktivnostima za djecu. Tokom roditeljskih sastanaka, koji se održavaju svake sedmice (90 – 120 minuta), nastavnici dijele materijale i pomažu u procesu podučavanja roditelja.
U okviru obuke predviđena je realizacija sljedećih tema: Okruženje za učenje; Rano čitanje i pisanje, Učenje kroz igru, Formiranje ranih matematičkih pojmova, Kako organizovati radionice za roditelje, Pozitivna disciplina, Razvoj govora, Razvojne karakteristike i dr.

Centar pruža i obuke iz sljedećih oblasti:

komunikacija,
timski rad,
javno zagovaranje,
disability mainstreaming